Jaarverslagen en andere ANBI-informatie

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

ANBI-informatie

Vanaf 2014 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht een aantal gegevens op haar website te publiceren.

De stichting is onder nummer 54641616 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Haar RSIN is 851383464. Het postadres van de stichting is Postbus 2512, 1200 CM Hilversum.

Het primaire doel van de stichting is:

  • het voorkomen van sociaal isolement of sociale uitsluiting van
  • schoolgaande kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar
  • uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en
  • die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten deelnemen aan het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school

Het verzorgingsgebied van de stichting omvat in principe de gemeenten Hilversum en Wijdemeren.

De samenstelling van het bestuur is hier te vinden. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gecoördineerd door mevrouw S. Akcicek die een team van intermediairs (die om privacyredenen anoniem blijven) aanstuurt. Bestuurders en intermediairs ontvangen (behalve gemaakte onkosten) geen vergoeding voor hun werkzaamheden – het is strikt vrijwilligerswerk. De coördinator is voor 15 uur per week in loondienst en wordt beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het beleidsplan van de stichting laat zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten: het werven van liefst structurele financiële middelen bij (zo veel mogelijk lokale) ondernemers, particulieren en instellingen om met die middelen tot de doelgroep behorende kinderen/jongeren te ondersteunen op het gebied van onderwijs, sport en/of cultuur. Daarmee samenhangend maar secundair werkt de stichting aan bewustwording van aard en omvang van de problematiek bij het algemeen publiek en (gemeentelijke) instellingen. Het beleidsplan 2021-2024 vindt u hier.

Jaarverslagen

Wij publiceren hier jaarlijks onze inhoudelijke en financiële verslagen. Hieronder vindt u die van 2023, 2022 en 2021. Alle verslagen van 2012 tot en met 2020 zijn uiteraard ook beschikbaar en kunnen worden opgevraagd via het contactformulier. Vanaf 2023 vindt u hieronder voorts het standaardformulier voor fondsenwervende instellingen.